Årsmøtet 2023: Etiske retningslinjer og nye styremedlemmer klappet inn

August 11, 2023

Meklingsforeningen har - som første aktør i Norge - vedtatt etiske retningslinjer for meklere. Retningslinjene er diskutert i foreningen og med andre meklingseksperter på universitetene. Les retningslinjene nederst i denne artikkelen. Retningslinjene er et levende dokument og innspill mottas med glede til post@meklingsforeningen.no.

På årsmøtet i mars ble også to styremedlemmer takket av og nye klappet inn. Tusen takk for en lang innsats fra Dag Robertsen, som har vært styremedlem siden foreningens oppstart. Og tusen takk til Geir Frøholm, som også har vært styremedlem i en periode. Vi gleder oss til godt samarbeid med nye styremedlemmer Ketil Randen Sveen og Henning Hamnes.

Etiske retningslinjer for medlemmer i Meklingsforeningen

1. Formål:

1.1. Disse etiske retningslinjene er laget ut fra et ønske om å skape et felles etisk regelsett for meklere. Retningslinjene er ment å være en minimumsstandard.

1.2. Medlemmer i Meklingsforeningen er forpliktet til å følge disse retningslinjene, og til å implementere den i sin egen meklingspraksis. Andre meklere er også velkomne til å anvende dem.

1.3. Etiske regler skal øke bevisstheten rundt sentrale og viktige etiske prinsipper som gjelder innenfor mekling. Reglene vil bidra til at mekling som konfliktløsningsmetode skal være et trygt og sikkert tilbud som alternativ tvisteløsning. Etiske regler skal brukes som en støtte for mekleren.


2. Definisjoner

2.1. Mekling

Mekling er en konfliktløsningsmetode hvor en upartisk tredjeperson (en mekler) legger til rette for dialog og forhandling mellom partene gjennom en fasiliterende strukturert prosess. Mekleren treffer ingen avgjørelse i saken, og bestemmer ikke hvordan konflikten løses. Mekleren skal hjelpe partene til å finne frem til en tilfredsstillende løsning hvis det er grunnlag for det.

2.2. Mekler

For å ta oppdrag som mekler må mekleren ha nødvendig kompetanse. Dette kan være sertifisering gjennom Den Norske Advokatforening, eller annen relevant utdanning eller erfaring. Når en person utøver mekling, handler vedkommende som mekler, og ikke i egenskap av den profesjonen vedkommende for øvrig måtte ha.

2.3. Meklingsprosessen

Meklers rolle er å lede meklingsprosessen uten å ta stilling konflikten, og uten å ta parti med noen av partene. Mekleren skal fasilitere prosessen ved å fremme dialog, kommunikasjon og forståelse, bistå partene med å identifisere sine ønsker, behov og interesser, og bruke problemløsningsteknikker så partene ser muligheten for å komme frem til en tilfredsstillende løsning. Under meklingsprosessen kan mekler avholde særmøte(r) med hver av partene om partene samtykker til dette.

3. Frivillighet og samtykke

3.1. Mekling er frivillig for partene, og partene må samtykke til mekling.

3.2. Partene kan når som helst under meklingsprosessen trekke sitt samtykke og avslutte meklingen.

4. Meklers plikter

4.1. Mekler må gi partene informasjon om hva mekling er og om meklingsprosessen. Dette må gjøres før meklingen starter. Mekler skal også gi en skriftlig oppdragsbekreftelse eller avtale til partene.

4.2. Mekler skal avtale nærmere med partene om hvordan meklingen skal gjennomføres, for eksempel tid og sted for meklingen, om mekler skal motta dokumentasjon fra partene på forhånd, om partene skal ha med seg rådgiver og / eller støttepersoner under meklingen med mer.

4.3. All kommunikasjon med partene må være transparent, og begge parter må få lik mulighet til å uttale seg.

4.4. Når mekler påtar seg oppdraget, plikter mekler å sørge for fremdrift i saken og at det ikke går unødig tid før partene møtes til meklingsmøte.

4.5. Mekler plikter å gjøre seg kjent med reglene i tvistelovens kapittel 7 om utenrettslig mekling.

5. Nøytralitet

5.1. Mekler skal være nøytral, uavhengig og upartisk.

5.2. Før meklingen starter må mekler avklare om den har noen bindinger til partene, det være seg av personlig eller forretningsmessig karakter. Mekleren skal uoppfordret opplyse om forhold som kan være egnet til å skape berettiget tvil om upartiskhet eller uavhengighet, og avklare dette med partene. Mekler skal gjøre kjent for partene hvordan mekler har kommet inn i saken.

5.3. Hvis mekler underveis i meklingsprosessen ikke lenger kan opptre nøytralt, skal mekler opplyse partene om dette og avslutte meklingsoppdraget.

5.4. Etter at meklingen er avsluttet, skal mekler ikke ta på seg oppdrag for noen av partene i en sak som har tilknytninger til den meklede konflikten. Ved tvil skal begge parter høres, og skriftlig samtykke bør innhentes.

6. Taushetsplikt

6.1. Mekler har taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter både den innledende kontakten og hva som måtte skje under, mellom og etter meklingsmøter. Hvis sakens parter er enige om det, kan taushetsplikten helt eller delvis fravikes. For øvrig gjelder bestemmelsene om taushetsplikt, bevisforbud og vitneførsel i tvisteloven § 7-3 (6) jfr. § 8-6.

6.2. Dersom det under meklingsprosessen avholdes særmøter med partene, må mekler avklare med parten om og i hvilken grad mekler har taushetsplikt overfor den andre parten om de opplysninger som er kommet frem i særmøte.

7. Ekstern rådgivning

7.1. Partene står fritt til å søke rådgivning før, under og etter meklingsmøtet. Mekler skal oppfordre partene til å søke slik rådgivning slik at partene settes i stand til å ta gode beslutninger.

7.2. Mekler kan på ethvert tidspunkt oppfordre partene til å innhente relevante opplysninger og informasjon slik at partene kan få et godt beslutningsgrunnlag.

7.3. Mener mekler at det er nærliggende risiko for at partene ikke kan overskue konsekvensene av en fremforhandlet avtale, skal mekler oppfordre partene til å innhente nødvendig rådgivning.

8. Betaling

8.1. Det skal foreligge en avtale om betaling før meklingen starter. Mekler bør på forhånd anslå omfang og kostnad for meklingen så langt dette er mulig.

8.2. Hvis partene selv betaler meklingen deles kostnadene likt, med mindre annet er avtalt mellom partene.

8.3. Meklers honorar kan ikke gjøres avhengig av at konflikten løses eller avtales som en prosentandel av resultatet.

9. Protokoll / avtale

9.1. Dersom meklingen foregår etter tvisteloven kapittel 7, må protokoll føres i henhold til tvisteloven § 7-3.

9.2. En avtale mellom partene kan være skriftlig eller muntlig. Mekler bør oppfordre til at avtalen inngås skriftlig.

9.3. Så langt det er mulig skal partene selv utforme og skrive avtalen. Mekler kan bistå dersom begge parter er enige om det.

9.4. Mekler skal forsikre seg om at partene forstår innholdet av avtalen de inngår, og at de har den nødvendige myndighet til å inngå avtalen.

10. Avbryte meklingen

Mekleren skal avbryte meklingen dersom

• partene ønsker det,

• mekleren forstår at meklingen ikke lenger er formålstjenlig,

• mekler forstår at en av partene er ute av stand til å delta meningsfullt, eller ute av stand til å ivareta sine egne interesser,

• mekler oppfatter at det er en maktubalanse mellom partene som påvirker meklingen negativt, og som ikke kan avhjelpes,

• partene vil inngå en avtale som mekleren forstår innebærer noe straffbart, eller går utover en tredjepart på utilbørlig måte,

• konflikten viser seg å være uegnet for mekling, eller mekler forstår at det av andre vektige grunner er uhensiktsmessig å fortsette meklingen.

11. Brudd på etiske regler

Dersom medlemmer av Meklingsforeningen står for grove og / eller gjentatte brudd på disse etiske retningslinjene, kan styret i Meklingsforeningen ekskludere vedkommende fra Meklingsforeningen i en bestemt tidsperiode eller for bestandig.