Innholdsrik Meklingkonferanse og medlemsmøte

August 24, 2022

På Meklingskonferansen 24. august fikk vi belyst tema som: hvorfor ønsker brukerne mekling, hvordan mekling demper konflikt og reduserer kostnader. Ulike foredragsholdere ga praktiske eksempler fra bygg og anlegg, arbeidsforhold, familieforhold og fast eiendom, og hvordan det er å bli meklet. Ikke minst ble det belyst hvordan meklingsfeltet er i utvikling med profesjonalisering, institusjonalisering og utdanning.


I medlemsmøtet samme kveld diskuterte vi etiske retningslinjer og pågående politisk påvirkningsarbeid. Et utvalg av foreningens medlemmer presenterte hovedfokus for sitt arbeid med etiske retningslinjer. Medlemmene ble enige om å særlig fokusere på:

- tillit og nøytralitet

- sondring mellom mekling og andre oppdrag for samme parter

- når en mekling bør avbrytes

- senere oppdrag for en part som er meklet

- spørsmål om konsekvenser av brudd på retningslinjene.

Mer informasjon fra etikkutvalgets arbeid kommer, og planen er å vedta retningslinjer på årsmøtet våren 2023.

Foreningen tar høsten 2022 opp ulike tema med sentrale politikere. Det er tema som er trukket frem på Meklingskonferansen og i medlemsmøtet som særlig viktige for å legge til rette for og øke omfanget av mekling. Eksempler på slike tema er:

- utvidelse av ordningen med fri rettshjelp til å omfatte mekling

- plikt til informasjon om mekling

- tvangskraft av utenrettslige forlik

- finansiering og bruk av eksterne meklingsutvalg i domstolene.

En oppdatering på påvirkningsarbeidet gis på årsmøtet våren 2023.